top of page

Privacy & Algemene Voorwaarden

Welkom bij onze privacy & algemene voorwaarden pagina. Deze pagina bevat belangrijke informatie over de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website, producten en diensten. Het is van cruciaal belang dat u deze voorwaarden zorgvuldig doorleest en begrijpt voordat u gebruik maakt van onze producten en diensten. Deze voorwaarden zijn bedoeld om onze relatie met u als gebruiker van onze producten en diensten te regelen en om ervoor te zorgen dat beide partijen op een transparante en eerlijke manier met elkaar omgaan. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Privacy Policy

Handy Movers respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. In dit privacy beleid beschrijven wij hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

 1. Verzamelen van gegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze diensten afneemt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten op een correcte manier uit te kunnen voeren.

 2. Gebruik van gegevens: Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om uw verhuizing te regelen en om u op de hoogte te houden van onze diensten en aanbiedingen.

 3. Delen van gegevens: Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 4. Beveiliging van gegevens: Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 5. Rechten omtrent uw gegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

 6. Wijzigingen in dit privacy beleid: Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Het is daarom aan te raden om regelmatig dit beleid te raadplegen.

 7. Contact: Voor vragen omtrent dit privacy beleid kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities en interpretaties

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt met de volgende betekenis:

 1. Handy Movers B.v.: de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verhuisdiensten.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de verhuisdiensten van Handy Movers B.V. afneemt.

 3. Verhuisdiensten: de door het verhuisbedrijf aangeboden diensten, waaronder verpakken, vervoeren en plaatsen van verhuisgoederen.

 4. Verhuisgoederen: de goederen die worden verhuisd en die door de opdrachtgever aan het verhuisbedrijf zijn toevertrouwd.

In deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen boven eventuele afwijkende bepalingen die door de opdrachtgever zijn opgesteld.

 

Artikel 2: Scope van diensten

2.1 Handy Movers B.V. verleent verhuisdiensten, waaronder het verpakken, vervoeren en plaatsen van de verhuisgoederen. De omvang en de aard van de verhuisdiensten worden bepaald door de offerte en de bijbehorende bijlagen en zijn uitsluitend gericht op de verhuis van de verhuisgoederen van de oude naar de nieuwe locatie.

2.2 Eventuele aanvullende verzoeken of wensen van de opdrachtgever, die niet zijn opgenomen in de offerte, kunnen niet worden gegarandeerd en zullen alleen worden uitgevoerd indien zij vooraf zijn overeengekomen en hierover een aanvullende overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 3: Offerte en prijzen

3.1 Handy Movers B.V. stelt de opdrachtgever een offerte op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en eisen. De offerte is geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn en is inclusief de bijbehorende bijlagen.

3.2 De door Handy Movers B.V. vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien er sprake is van wijzigingen in de omstandigheden, waaronder onvoorziene omstandigheden en/of aanvullende verzoeken van de opdrachtgever, kan Handy Movers B.V. de offerteprijs aanpassen. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid en verzekering

4.1 Handy Movers B.V. is aansprakelijk voor de verhuisgoederen tijdens de uitvoering van de verhuisdiensten. Handy Movers B.V. zal voor de nodige verzekeringen zorgen ten behoeve van de verhuisgoederen.

4.2 In geval van verlies of beschadiging van verhuisgoederen, zal Handy Movers B.V. zich inspannen om de schade zo snel mogelijk te herstellen of te vergoeden, binnen de beperkingen van de afgesloten verzekeringen. De opdrachtgever is verplicht om melding te maken van eventuele beschadigingen binnen 5 werkdagen na ontdekking. 

4.3 Handy Movers B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en andere financiële verliezen.

 

Artikel 5: Betalingen en facturatie

5.1 De opdrachtgever dient Handy Movers B.V. binnen de in de offerte vermelde termijn te betalen. Het verhuisbedrijf is gerechtigd om gedeeltelijke betalingen te eisen tijdens de uitvoering van de verhuisdiensten.

5.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Handy Movers B.V. gerechtigd om de uitvoering van de verhuisdiensten op te schorten en interesse en incassokosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling is Handy Movers B.V. gerechtigd om de verhuisdiensten te staken en een rechtsmaatregel te starten.

5.3 De facturen van Handy Movers B.V. dienen binnen de in de factuur vermelde termijn te worden voldaan, zonder enige korting, compensatie of opschorting.

5.4 Indien de verhuizing langer duurt dan 8 uur ononderbroken, is Handy Movers gerechtigd een overwerktarief van 150% toe te passen.

 

 

Artikel 6: Annuleringen en wijzigingen

6.1 De opdrachtgever heeft het recht om de verhuisopdracht te annuleren of te wijzigen. In geval van annulering dient de opdrachtgever Handy Movers B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

6.2 Bij annulering of wijzigingen minder dan twee dagen voor de afgesproken verhuisdatum, zal Handy Movers B.V. een annulering- of wijzigingsvergoeding in rekening brengen, overeenkomstig de kosten die zijn gemaakt of zullen worden gemaakt in verband met de verhuisopdracht. 

6.3 Handy Movers B.V. behoudt zich het recht voor om de verhuisopdracht te annuleren, wanneer de opdrachtgever niet voldoet aan de in de offerte vermelde voorwaarden en betalingstermijnen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Handy Movers B.V. is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering van de verhuisdiensten, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Handy Movers B.V., waardoor de uitvoering van de verhuisdiensten niet mogelijk is.

7.2 Indien de overmacht langer dan een dag aanhoudt, heeft beide partijen het recht om de verhuisopdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Handy Movers B.V. is aansprakelijk voor de door het verhuisbedrijf verzekerde goederen, die tijdens de verhuizing worden vervoerd, opgeslagen of bewaard.

8.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verzending van de niet door het verhuisbedrijf verzekerde goederen en neemt hiervoor zelf verzekering af.

8.3 Handy Movers B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of diefstal van niet verzekerde goederen.

8.4 Indien Handy Movers B.V. aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de verzekerde waarde van de betreffende goederen of tot de hoogte van de verzekerde som.

8.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van de muren en vloeren met bescherming materiaal. De opdrachtgever dient hiervoor zorg te dragen voor de start van de opdracht.

8.6 Het eigen risico bedraagt 250,- euro per opdracht.​

Artikel 9: Betaling

9.1 De opdrachtgever is verplicht om het door Handy Movers B.V. in rekening gebrachte bedrag te betalen direct aan het einde van de opdracht.

9.2 Indien vooraf schriftelijk is afgesproken dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

9.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Handy Movers B.V. gerechtigd om de verhuisdiensten op te schorten en/of extra kosten in rekening te brengen voor herinneringen, incassomaatregelen en rente.

9.4 Betwistingen omtrent de factuur dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Handy Movers B.V. te worden gemeld.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden en de verhuisopdracht is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het verhuisbedrijf is gevestigd.

bottom of page